Samenwerking met Haags Assuradeurenbedrijf

Goemans MAKELAARS IN ASSURANTIËN BV is verbonden met het Haags Assuradeuren bedrijf. Wij oefenen onze functie als tussenpersoon en het volmachtbedrijf in afzonderlijke rechtspersonen uit. Het kan echter voorkomen dat er een conflicterende situatie ontstaat tussen onze functie als gevolmachtigde en onze functie als tussenpersoon. Wij hebben hiervoor een procedure ontwikkeld die u hier kunt inzien.

Goemans MAKELAARS IN ASSURANTIËN BV biedt onder meer de verzekeringsproducten aan van het volmachtbedrijf. De verbondenheid van Goemans MAKELAARS IN ASSURANTIËN BV met ons volmachtbedrijf Haags Assuradeuren bedrijf geeft ons de extra handvatten om u extra kwaliteit in onze dienstverlening te bieden. Meer informatie hierover en over de samenwerking kunt u lezen op de website van het Haags Assuradeuren bedrijf.

Wij zijn een ongebonden bemiddelaar. Dat wil zeggen, dat wij geen enkele contractuele verplichting hebben om te bemiddelen in de producten van een bepaalde aanbieder (verzekeraar). Nederland telt een groot aantal aanbieders op het gebied van financiële diensten. Wij selecteren periodiek voor u die aanbieders die naar ons oordeel de beste prijs / prestatieverhouding leveren.

Op uw verzoek verstrekken wij u graag een overzicht van de aanbieders die wij in ons advies betrekken. Voor schadeverzekeringen maken wij ook gebruik van de volmachten van het aan ons gelieerde volmachtbedrijf Haags Assuradeuren bedrijf. Dit bedrijf beschikt over volmachten van een aantal gerenommeerde verzekeringsmaatschappijen. Dit houdt in dat deze verzekeraars de bevoegdheid hebben verleend om namens de verzekeraar, verzekeringen te accepteren en schaden af te wikkelen. Flexibel, korte lijnen en indien gewenst maatwerk. Bij gelijkwaardige producten geven wij daarom de voorkeur aan een product dat ondergebracht kan worden in de volmacht van Haags Assuradeuren bedrijf.

Servicepagina's

 • ASSU SchadeApp

    

  Heb je schade in het verkeer? Gebruik dan onze ASSU Schade App, want met deze app heb je geen schadeformulier meer nodig. Dus voor gemak en snelheid bij bijvoorbeeld een autoschade download je hierboven de ASSU SchadeApp.

  Voor alle schades in het verkeer

  Voor alle schades in het verkeer kun je nu onze ASSU SchadeApp gebruiken. Of je nu als voetganger, fietser, motorrijder of automobilist betrokken bent bij een ongeval, met onze ASSU SchadeApp kun je snel en eenvoudig je schade met een smartphone melden!

  Alles via één app, geen papierwerk meer

  Het is vanaf nu niet meer nodig om een schadeformulier in je voertuig te bewaren. Met onze ASSU SchadeApp kun je eenvoudig een schademelding maken en versturen naar ons kantoor. Geen vervelend papierwerk meer maar eenvoudig met je ASSU SchadeApp een schade melden.

  Geaccepteerd door alle verzekeraars

  Schademeldingen vanuit onze ASSU SchadeApp wordt geaccepteerd door alle verzekeraars in Nederland en Europa. Je ontvangt na een melding een e-mail met daarin de schademelding als pdf-bestand die je kan doorsturen naar ons kantoor.

  Hoe werkt de ASSU SchadeApp

  Je vult samen - op één toestel - met de tegenpartij alles in de ASSU SchadeApp. Na afloop ontvangen beide partijen een bericht per e-mail met inloggegevens. De schademelding die jij en de tegenpartij samen hebben ingevuld wordt toegevoegd aan de accounts van beide partijen, zodat je die zelf kunt downloaden en kunt versturen naar ons kantoor.

  Digitale handtekening

  De Schade App maakt gebruik van een digitale handtekening. Dit is belangrijk voor de rechtsgeldigheid van de schademelding. De digitale handtekening zet jij met een >SMS codedie je ontvangt vanuit de app.

  Speel de video af voor een uitgebreide uitleg!

   

    

 • Belangrijke downloads
 • Klachtenprocedure

  Wij vinden een goede relatie met onze klanten belangrijk. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden over ons bent. Laat het ons weten, dan kunnen we er iets aan doen. U kunt uw klacht aan ons kenbaar maken door een brief sturen naar ons kantoor.

  Ook kunt u gebruik maken van onderstaand klachtenformulier.

  Klachtenformulier

  Directie 

  Lukt het ons niet om gezamenlijk tot een oplossing te komen, dan kunt u uw klacht nog voorleggen aan onze directie voor een heroverweging.

  Kifid, Geschillencommissie, Commissie van Beroep
  Als dit nog steeds niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd, dan kunt u zich, indien uw klacht gaat over een financieel product of een financiële dienst, wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Bij het Kifid kunt u terecht voor klachten en geschillen over verzekeringen, hypotheken, leningen, financieringen en beleggingen.

  Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening is bereikbaar via:
  Postbus 93257
  2509 AG Den Haag
  T: (070) 333 89 99
  I: www.kifid.nl

  Wanneer u zich niet kunt vinden in het advies van het Kifid, kunt u uw klacht binnen drie maanden voorleggen aan de Geschillencommissie van het Kifid. 

  Ombudsman zorgverzekeringen, SKGZ en de rechter
  Wanneer uw klacht betrekking heeft op uw zorgverzekering kunt u uw klacht indienen bij de onafhankelijke Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ) te Zeist.

  Alle klachten worden daar in principe eerst behandeld door de Ombudsman Zorgverzekeringen. Deze probeert via een bemiddelingstraject een oplossing te vinden voor het probleem. Is dat traject niet succesvol geweest, dan kunt u uw klacht daarna voorleggen aan de SKGZ. De SKGZ zal op basis van de beschikbare informatie een bindend advies uitbrengen.

  Bindend wil zeggen dat zowel uzelf als wij ons aan dit advies dienen te houden. Voor het in behandeling nemen van de zaak wordt een entreegeld gevraagd. De hoogte hiervan kunt u vinden op www.skgz.nl.

  De Ombudsman en de SKGZ zijn beiden te bereiken via:
  Postbus 291
  3700 AG Zeist
  T: (030) 698 83 60
  I: www.skgz.nl 

  Rechter
  Tenslotte is het mogelijk om na de behandeling van uw klacht door de SKGZ deze voor te leggen aan de Burgerlijke rechter. Deze beoordeelt de zaak niet opnieuw, maar voert een beperkte toets uit naar de inhoud en de totstandkoming van het bindend advies.

 • Login kantoorapplicaties
 • Op zoek naar de juiste polisvoorwaarden? Polisvoorwaarden Online!
 • Maak hier gebruik van onze Preventiewinkel - van koolmonoxidemelders tot blusdekens
 • Wél een verhaalschade, maar niet verzekerd? Maak dan gebruik van 112schade.nl

   

   

 • Controleer hier de hoogte van uw WOZ beschikking

                     

 • Digitaal Ondertekenen

  klik en surf door naar de inlogpagina van ASSU Ondertekenen

 • Start een webcam-sessie

  Hulp & Advies op afstand

  Het is lang niet altijd nodig dat wij bij u thuis komen of u bij ons op kantoor.

  Met onze handige Advies op Afstand module kunnen wij ons scherm met u delen. Op deze manier communiceren wij op een moderne en efficiënte wijze met u. Zodra u van ons de sessiecode heeft ontvangen, kunt u deze hieronder invullen.

  Vul hier sessiecode in

   

   

  Inloggegevens adviseur

                                      

 • Privacyverklaring van Goemans MAKELAARS IN ASSURANTIËN BV

   

  Inleiding

  Bij het adviseren over en het afsluiten van financiële producten of diensten vragen wij veel vertrouwelijke informatie van klanten. Klanten van Goemans moeten ervan uit kunnen gaan dat wij op een zorgvuldige wijze omgaan met de informatie die een klant ons verstrekt en deze informatie niet zonder de uitdrukkelijke toestemming van de klant wordt gedeeld met anderen.

  In die zin is een zorgvuldige omgang met het vastleggen en uitwisselen van persoonlijke gegevens een voorwaarde voor een zorgvuldige financiële dienstverlening. Vertrouwelijkheid is een belangrijk aspect voor onze onderneming en de houding van de daarin werkzame professionals.

  Voor een effectieve uitvoering van onze werkzaamheden is het noodzakelijk dat wij persoonlijke gegevens uitwisselen met aanbieders en bijvoorbeeld schadeherstellers en tegenpartijen, omdat dit de kern van onze taken als financieel dienstverlener raakt. Daarnaast is het mogelijk dat wij op grond van wettelijke verplichtingen informatie verstrekken aan bijvoorbeeld de Nederlandse Belastingdienst of de Autoriteit Financiële Markten.

  Wij hebben de door ons gehouden persoonsadministratie in kaart gebracht en aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens in Den Haag, onder nummer 1132123.

  Klanten en andere betrokkenen kunnen deze aanmelding bekijken via de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitspersoonsgegevens.nl). Hier vinden zij informatie over de gegevens die wij verwerken en over de partijen met wie wij deze gegevens kunnen uitwisselen.

   

  1. Begripsbepalingen

  In dit reglement wordt verstaan onder:

  • de wet: de Wet bescherming persoonsgegevens;
  • persoonsgegevens: elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;
  • verwerking van persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens;
  • bestand: elk gestructureerd geheel van persoonsgegevens, ongeacht of dit geheel van gegevens gecentraliseerd is of verspreid is op een functioneel of geografisch bepaalde wijze, dat volgens bepaalde criteria toegankelijk is en betrekking heeft op verschillende personen; 
  • verantwoordelijke: de natuurlijke persoon, rechtspersoon of ieder ander die of het bestuursorgaan dat, alleen of te zamen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt;
  • bewerker: degene die ten behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen;
  • betrokkene: degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft;
  • derde: ieder, niet zijnde de betrokkene, de verantwoordelijke, de bewerker, of enig persoon die onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke of de bewerker gemachtigd is om persoonsgegevens te verwerken;
  • ontvanger: degene aan wie de persoonsgegevens worden verstrekt;
  • toestemming van de betrokkene: elke vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting waarmee de betrokkene aanvaardt dat hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt;
  • toezichthouder: Autoriteit Persoonsgegevens;
  • verstrekken van persoonsgegevens: het bekend maken of ter beschikking stellen van persoonsgegevens;
  • verzamelen van persoonsgegevens: het verkrijgen van persoonsgegevens.

   

  2. Bereik

  1. Dit reglement is van toepassing op het geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Het is eveneens van toepassing op de niet geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die in een bestand zijn opgenomen of die bestemd zijn om daarin te worden opgenomen.
  2. Dit reglement is van toepassing binnen Goemans en heeft betrekking op de verwerkingen van persoonsgegevens van klanten, medewerkers en andere betrokken natuurlijke personen.

   

  3. Doel

  1. Het doel van het verzamelen en het verwerken van persoonsgegevens is te beschikken over de gegevens die noodzakelijk zijn voor het realiseren van de doeleinden zoals die staan omschreven in de statuten, de jaarplannen en andere plannen van Goemans, het realiseren van wettelijke doeleinden en het voeren van beleid en beheer in het kader van deze doeleinden.
  2. De doeleinden waarvoor binnen Goemans gegevens worden verzameld en verwerkt, staan uitdrukkelijk omschreven in de bijlage.

   

  4. Vertegenwoordiging betrokkene

  1. Indien de betrokkene minderjarig is en de leeftijd van zestien jaren nog niet heeft bereikt of indien de betrokkene meerderjarig is en onder curatele is gesteld, is in de plaats van toestemming van de betrokkene de toestemming van zijn wettelijk vertegenwoordiger vereist. De toestemming wordt schriftelijk vastgelegd. Indien de betrokkene een schriftelijke machtiging heeft afgegeven ter zake diens vertegenwoordiger jegens de verwerker, dan is de mede toestemming door de schriftelijk gemachtigde vereist.
  2. Een toestemming kan door de betrokkene, dienst schriftelijk gemachtigde of zijn wettelijk vertegenwoordiger te allen tijden worden ingetrokken.

   

  5. Verantwoordelijkheid voor het beheer en aansprakelijkheid

  1. De verantwoordelijke is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de verwerking en het beheer van de gegevens; onder verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke wordt doorgaans een beheerder belast met het feitelijke beheer van de persoonsgegevens.
  2. De verantwoordelijke draagt er zorg voor dat er passende technische en organisatorische maatregelen worden uitgevoerd ter beveiliging tegen enig verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking van gegevens.
  3. De in lid 1 bedoelde verantwoordelijkheid en het in lid 2 bepaalde geldt onverminderd indien de verwerking plaats vindt door een bewerker, dit wordt geregeld in een overeenkomst (of door middel van een andere rechtshandeling) tussen bewerker en verantwoordelijke.
  4. De verantwoordelijke is aansprakelijk voor schade die of het nadeel dat wordt veroorzaakt door het niet-nakomen van de voorschriften uit de wet of dit reglement. De bewerker is aansprakelijk voor die schade of dat nadeel, voor zover die/dat is ontstaan door zijn handelen.

   

  6. Rechtmatige verwerking

  1. Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en dit reglement op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.
  2. Persoonsgegevens worden alleen voor de in dit reglement bedoelde doeleinden verzameld en worden niet verder verwerkt op een manier die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.
  3. Persoonsgegevens dienen - gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt – toereikend en ter zake dienend te zijn; er dienen niet meer persoonsgegevens te worden verzameld of verwerkt dan voor het doel van de registratie nodig is.
  4. Persoonsgegevens mogen slechts worden verwerkt indien:
   • de betrokkene voor de verwerking zijn ondubbelzinnige toestemming heeft verleend;
   • de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij betrokkene partij is (bijvoorbeeld een overeenkomst tot het afsluiten van een financieel product of financiële dienst of de arbeidsovereenkomst met betrokkene) of voor handelingen, op verzoek van betrokkene, die noodzakelijk zijn voor het sluiten, dan wel het assisteren bij het beheer, van een overeenkomst;
   • de gegevensverwerking noodzakelijk is om een wettelijke verplichting van de verantwoordelijke na te komen;
   • de gegevensverwerking noodzakelijk is in verband met een vitaal belang van betrokkene;
   • de gegevensverwerking noodzakelijk is met het oog op een belang van de verantwoordelijke of van een derde, tenzij dat belang strijdig is met het belang van degene van wie de gegevens worden verwerkt en dát belang voorgaat.
  5. De registratie van het burgerservicenummer vindt alleen dan plaats wanneer daarvoor een wettelijke basis bestaat. In de regel zal een dergelijke basis niet aanwezig zijn voor onze dienstverlening.
  6. Ieder die handelt onder het gezag van de verantwoordelijke of van de bewerker – en ook de bewerker zelf - verwerkt alleen persoonsgegevens in opdracht van de verantwoordelijke, behalve in geval van afwijkende wettelijke verplichtingen.
  7. De gegevens worden alleen verwerkt door personen die op basis van een (arbeids-)overeenkomst tot geheimhouding zijn verplicht.

   

  7. Verwerking van persoonsgegevens

  1. De verwerking vindt plaats door medewerkers van onze onderneming of andere natuurlijke personen die zich onder onze verantwoordelijkheid bezig houden met financiële dienstverlening.
  2. De verwerking geschiedt met uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.
  3. De verwerking geschiedt om onze werkzaamheden als adviseur en/of bemiddelaar in financiële producten en diensten uit te kunnen voeren.

   

  8. Bijzondere persoonsgegevens

  1. De verwerking van persoonsgegevens over iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, het lidmaatschap van een vakvereniging of van strafrechtelijke persoonsgegevens is verboden, behalve in de gevallen waarin de wet uitdrukkelijk bepaalt door wie, met welk doel en onder welke voorwaarden dergelijke gegevens wel mogen worden verwerkt (artikelen 17 tot en met 22 van de wet).
  2. Het in het vorige lid bedoelde verbod geldt, onverminderd het bepaalde in de artikelen 17 tot en met 22 van de wet, niet voor zover er sprake is van een uitzondering zoals bedoeld in artikel 23 van de wet. 

   

  9. Gegevensverwerking

          Gegevens verkregen bij betrokkene

  1. Indien bij de betrokkene zelf de persoonsgegevens worden verkregen, deelt de verantwoordelijke de betrokkene vóór het moment van verkrijging mede:
   • zijn identiteit;
   • het doel van de verwerking waarvoor de gegevens zijn bestemd, tenzij de betrokkene dat doel al kent.
  2. De verantwoordelijke verstrekt de betrokkene nadere informatie voor zover dat - gelet op de aard van de gegevens, de omstandigheden waaronder zij zijn verkregen of het gebruik dat ervan wordt gemaakt - nodig is om tegenover de betrokkene een behoorlijke en zorgvuldige verwerking te waarborgen.

          Gegevens verkregen buiten betrokkene om

  1. Naast de informatie die van de betrokkene worden ontvangen, kan de verantwoordelijke, voor de omschreven doeleinden, informatie inwinnen bij externe bronnen die de verantwoordelijke betrouwbaar acht.
  2. De verantwoordelijke zorgt ervoor dat bij elke verwerking van persoonsgegevens alleen die persoonsgegevens worden verwerkt die accuraat, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn.

    

  10. Recht op inzage

  1. De betrokkene heeft het recht kennis te nemen van de verwerkte gegevens die op zijn persoon betrekking hebben.
  2. De verantwoordelijke deelt een ieder op diens verzoek -  zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van het verzoek -  schriftelijk mee of persoonsgegevens worden verwerkt die hem betreffen. Voor het verstrekken van een dergelijke mededeling kunnen kosten in rekening worden gebracht. Daarnaast kan de betrokkene, die om inzage van zijn persoonsadministratie verzoekt, een kopie van een geldig legitimatiebewijs worden gevraagd.
  3. Indien dat het geval is, verstrekt de verantwoordelijke de verzoeker desgewenst - zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van het verzoek -  schriftelijk een volledig overzicht daarvan met informatie over het doel of de doelen van de gegevensverwerking, de gegevens of categorieën van gegevens waarop de verwerking betrekking heeft, de ontvangers of categorieën van ontvangers van de gegevens alsmede de herkomst van de gegevens.
  4. Indien een gewichtig belang van de verzoeker dit eist, voldoet de verantwoordelijke aan het verzoek in een andere dan de schriftelijke vorm die aan dat belang is aangepast.
  5. De verantwoordelijke kan weigeren aan een verzoek te voldoen indien en voor zover dit noodzakelijk is in verband met:
  • de opsporing en vervolging van strafbare feiten;
  • de bescherming van de betrokkene of van de rechten en vrijheden van anderen.

   

  11. Verstrekking van persoonsgegevens

  1. Verstrekking van persoonsgegevens aan een derde geschiedt in beginsel niet anders dan na toestemming van betrokkene of diens vertegenwoordiger, behoudens een daartoe strekkend wettelijk voorschrift of de noodtoestand.
  2. Uitzondering op deze regel is informatie-uitwisseling met partijen die voor de uitvoering van de overeenkomst informatie nodig hebben, zoals verzekeringsmaatschappijen, banken, kredietverstrekkers of partijen die betrokken zijn bij de schadebehandeling.
  3. Tenslotte kunnen wij persoonsgegevens verstrekken om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals aan de Nederlandse Belastingdienst en de Autoriteit Financiële Markten.

   

  12. Recht op correctie, aanvulling, verwijdering

  1. Op schriftelijk verzoek van een betrokkene gaat de verantwoordelijke over tot verbetering, aanvulling, verwijdering en/of afscherming van de over de verzoeker verwerkte persoonsgegevens, indien en voor zover deze gegevens feitelijk onjuist, voor het doel van de verwerking onvolledig, niet ter zake dienend zijn of meer omvatten dan voor het doel van de registratie nodig is, dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Het verzoek van betrokkene bevat de aan te brengen wijzigingen.
  2. De verantwoordelijke deelt de verzoeker zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van het verzoek, schriftelijk mee of hij daaraan voldoet. Indien hij daaraan niet of niet geheel wil voldoen, motiveert hij dat. Verzoeker heeft in dit verband de mogelijkheid zich te wenden tot de klachtencommissie van de verantwoordelijke.
  3. De verantwoordelijke draagt er zorg voor dat een beslissing tot verbetering, aanvulling, verwijdering en/of afscherming binnen 14 werkdagen, en wanneer dit redelijkerwijs niet mogelijk blijkt anders zo spoedig mogelijk nadien, wordt uitgevoerd.

   

  13. Bewaren van gegevens

  1. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkene te identificeren, dan noodzakelijk is voor de realisatie van de doelen waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden bewerkt.
  2. De verantwoordelijke stelt vast hoelang de opgenomen persoonsgegevens bewaard blijven.
  3. Indien de bewaartermijn van de persoonsgegevens is verstreken of de betrokkene een verzoek doet tot verwijdering vóór het verstrijken van de bewaartermijn, worden de desbetreffende gegevens binnen een termijn van drie maanden verwijderd.
  4. Verwijdering blijft echter achterwege wanneer redelijkerwijs is aan te nemen dat  
   • het bewaren van groot belang is voor een ander dan de betrokkene;
   • het bewaren op grond van een wettelijk voorschrift vereist (onder andere de Wet op het financieel toezicht) is of 
   • indien daarover tussen de betrokkene en de verantwoordelijke overeenstemming bestaat.

   

  14. Melding van verwerking van persoonsgegevens

  1. Een geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die voor de realisatie van een doel of samenhangende doelen bestemd is, wordt  aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens, voordat met de verwerking wordt begonnen.
  2. De niet geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die voor de realisatie van een doel of samenhangende doelen is bestemd, wordt aangemeld indien deze is onderworpen aan voorafgaand onderzoek. Voorafgaand onderzoek vindt plaats indien de verantwoordelijke:
   • van plan is een persoonsidentificatienummer te verwerken voor een ander doel dan waarvoor het bestemd is en om daardoor gegevens in verband te kunnen brengen met gegevens die worden verwerkt door een andere verantwoordelijke;
   • van plan is gegevens op grond van eigen waarneming vast te leggen, zonder de verantwoordelijke daarvan op de hoogte te stellen;
   • van plan is strafrechtelijke gegevens of gegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag te verwerken ten behoeve van derden.
  3. In de melding staan aangegeven:
   • de naam en het adres van de verantwoordelijke;
   • het doel of de doelen van de verwerking;
   • een beschrijving van de categorieën van betrokkenen en van de (categorieën van) gegevens die daarop betrekking hebben;
   • de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de gegevens kunnen worden verstrekt.

   

  15. Datalekken

  1. Indien de verantwoordelijke wordt geconfronteerd met een datalek, dan onderzoekt zij of er persoonsgegevens verloren zijn gegaan of dat een onrechtmatige verwerking niet valt uit te sluiten.
  2. Blijkt uit voornoemd onderzoek dat er persoonsgegevens van gevoelige aard zijn gelekt of er is om een andere reden sprake van (een aanzienlijke kans op) nadelige gevolgen voor de bescherming van de verwerkte persoonsgegevens, dan informeert verantwoordelijke de Autoriteit Persoonsgegevens over het datalek.
  3. Indien verantwoordelijke niet alle gelekte persoonsgegevens (goed) heeft versleuteld, of indien het datalek om andere redenen waarschijnlijk ongunstige gevolgen voor de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen, dan meldt de verantwoordelijke het datalek aan de betrokken.

   

  16. Klachtenregeling

  Indien de betrokkene van mening is dat de bepalingen van dit reglement niet worden nageleefd, kan hij zich richten tot:

  • de verantwoordelijke;
  • als de betrokkene niet tevreden is over de uitkomst van het de klacht, dan kan deze zich wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening te Den Haag.
  • de rechtbank, in de gevallen als bedoeld in artikel 46 van de wet en
  • de Autoriteit Persoonsgegevens met het verzoek te bemiddelen en te adviseren in het geschil tussen de betrokkene en de verantwoordelijke.

   

  17. Wijziging inwerkingtreding en afschrift

  1. Wijzigingen in dit reglement worden aangebracht door de verantwoordelijke.
  2. De wijzigingen in het reglement zijn van kracht vier weken, nadat ze bekend zijn gemaakt aan betrokkenen.
  3. Dit reglement is per 01-01-2017 in werking getreden.
  4. Dit reglement is bij de verantwoordelijke in te zien. Desgewenst kan tegen kostprijs een afschrift van dit reglement worden verkregen.

   

  18. Onvoorzien  

  In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de verantwoordelijke, met inachtneming van het bepaalde in de wet en het doel en de strekking van dit reglement.

   

  Informatie over de Wet bescherming persoonsgegevens:

   

  Publicatiedatum: 19-01-2017

 • Disclaimer van Goemans MAKELAARS IN ASSURANTIËN BV

  Algemeen
  De voorwaarden van deze disclaimer (hierna te noemen de "Disclaimer") zijn van toepassing op deze internetsite van Goemans MAKELAARS IN ASSURANTIËN BV.

  U wordt verzocht deze Disclaimer zorgvuldig te lezen. Door deze internetsite te benaderen en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze Disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten en deze Disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

  Gebruik van deze internetsite
  Deze website dient ter algemene informatievoorziening. Hoewel Goemans MAKELAARS IN ASSURANTIËN BV tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt Goemans MAKELAARS IN ASSURANTIËN BV expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. Goemans MAKELAARS IN ASSURANTIËN BV garandeert niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren.

  Copyright
  De intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo's) behoren toe aan Goemans MAKELAARS IN ASSURANTIËN BV of aan derden waarmee Goemans MAKELAARS IN ASSURANTIËN BV een overeenkomst heeft afgesloten. Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Goemans MAKELAARS IN ASSURANTIËN BV of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

  Online communicatie
  De beveiliging van berichten die u per e-mail aan Goemans MAKELAARS IN ASSURANTIËN BV zendt, is niet gegarandeerd. Goemans MAKELAARS IN ASSURANTIËN BV raadt derhalve af vertrouwelijke informatie per e-mail aan Goemans MAKELAARS IN ASSURANTIËN BV te zenden. Indien u ervoor kiest berichten per e-mail aan Goemans MAKELAARS IN ASSURANTIËN BV te zenden, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen.

  Uitsluiting van aansprakelijkheid
  Goemans MAKELAARS IN ASSURANTIËN BV aanvaard geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade (met inbegrip van gederfde winst), ongeacht of Goemans MAKELAARS IN ASSURANTIËN BV op de mogelijkheid van deze schade gewezen is, die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot:

  1. defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite
  2. de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden
  3. het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan Goemans MAKELAARS IN ASSURANTIËN BV of aan u wordt gezonden
  4. de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite
  5. misbruik van deze internetsite
  6. verlies van gegevens
  7. het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld of
  8. aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite

  Toepasselijk recht
  Op deze internetsite en de Disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

  Wijzigingen
  Goemans MAKELAARS IN ASSURANTIËN BV behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.

   

 • Maak hier gerust een afspraak met Goemans MAKELAARS IN ASSURANTIËN BV